วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ความเป็นมาของกลุ่มโปร่งใสใจธรรมาภิบาล ราชบุรีเขต 1


 ความเป็นมาของกลุ่มโปร่งใสใจธรรมาภิบาล ราชบุรีเขต 1

ความโปร่งใสเที่ยงธรรมเป็นปณิธานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ยึดหลักหลักความโปร่งใสที่ หมายถึง การบริหารงานและการปฏิบัติงานราชการตามภารกิจหลักของสำนักงานเขตพื้นที่ต้องมีประสิทธิภาพ ความสุจริตและตรวจสอบได้ ผ่านการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องต่างๆ ผ่านช่องทางสื่อสารที่เหมาะสมหลากหลายช่องทางเพื่อผู้รับบริการสามารถเข้าถึง บริการได้อย่างสะดวก เท่าเทียม ทั่วถึง  เพื่อความเป็นธรรมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ความโปร่งใสจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแสดงถึงความพึงประสงค์ที่สมาชิกจะปฏิบัติตามแนวทางของกลุ่มในการผลักดันการดําเนินงานตามภารกิจหลักของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และมุ่งมั่นพัฒนางานให้มีความ โปร่งใส (Transparency) โดย ยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เรียกว่า การบริหารจัดการที่ดี ซึ่งประกอบด้วย หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักนิติธรรม (Rule of Law) หลักคุณธรรม (Virtue) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หลักความพร้อมรับผิด (Accountability) และหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) จึงมีการจัดตั้งกลุ่มโปร่งใสใจธรรมาภิบาลขึ้น 

วัตถุประสงค์  เพื่อร่วมกันสร้างค่านิยมการบริหารงานและปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของสำนักงานเขตพื้นที่ด้วยความโปร่งใสใจธรรมาภิบาล 

การดำเนินงานของกลุ่ม 
                        1. ประชาสัมพันธ์แนวคิด /รับสมัครสมาชิก                       
                       2. ประชุมกลุ่มสมาชิก  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  กำหนดแนวปฏิบัติ
3. จัดกิจกรรมกลุ่ม /ประชุมอบรม/ สัมมนา
4. ประเมินผล ให้รางวัลสมาชิกที่ปฏิบัติตามแนวทางของกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
5.รายงานผลการดำเนินงาน
6. สร้างกลุ่มโปร่งใสเที่ยงธรรมผ่าน Website  Facebook

แนวปฏิบัติของกลุ่มโปร่งใส
                         1. สมาชิกปฏิบัติตนในการปฏิบัติงานมุ่งสู่มาตรฐาน โดย ยึดหลักคุณธรรม  หลักประสิทธิภาพ  หลักการมีส่วนร่วมและหลักความรับผิดชอบ
 2. สมาชิกปฏิบัติตนตามกฏระเบียบของทางราชการและสำนักงานเขตพื้นที่ โดยยึดหลักนิติธรรม
                        3. สมาชิกปฏิบัติตนให้บริการประทับใจ  โดย ยึดหลักคุณธรรม หลักความเสมอภาค หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม
4.สมาชิกปฏิบัติการสร้างเครือข่ายโปร่งใสใจธรรมมาภิบาล